N皇后问题

描述

n皇后问题是将n个皇后放置在n*n的棋盘上,皇后彼此之间不能相互攻击。

给定一个整数n,返回所有不同的n皇后问题的解决方案。

每个解决方案包含一个明确的n皇后放置布局,其中“Q”和“.”分别表示一个女王和一个空位置。

样例
对于4皇后问题存在两种解决的方案:
[
[".Q..", // Solution 1
 "...Q",
 "Q...",
 "..Q."],
["..Q.", // Solution 2
 "Q...",
 "...Q",
 ".Q.."]
]

考察点
 • 回溯算法
答案
ArrayList<ArrayList<String>> lists = new ArrayList<>();

ArrayList<ArrayList<String>> solveNQueens(int n) {
  ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
  List<Integer> hasNum = new ArrayList<>();
  HashMap<Integer, Integer> hashMap = new HashMap<>();
  solveQueen(list, hashMap, n, -100, 0, hasNum);
  return lists;
}

/**
 * @param list
 * @param n
 * @param laseNum  上一行的数字
 * @param lineIndex 当前行
 * @param hasNum
 */
void solveQueen(ArrayList<String> list, HashMap<Integer, Integer> hashMap, int n, int laseNum, int lineIndex, List<Integer> hasNum) {
  if (lineIndex >= n) {
    lists.add(new ArrayList<>(list));
    return;
  } else {
    boolean flag = false;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (isValide(hashMap, lineIndex, j, hasNum)) {
        flag = true;
        hasNum.add(j);
        lineIndex++;
        list.add(getLine(j, n));
        hashMap.put(lineIndex - 1, j);
        solveQueen(list, hashMap, n, j, lineIndex, hasNum);
        list.remove(list.size() - 1);
        hashMap.remove(lineIndex - 1);
        lineIndex--;
        hasNum.remove(new Integer(j));
      }
    }
    if (!flag) {
      return;
    }
  }
}

private boolean isValide(HashMap<Integer, Integer> hashMap, int lineIndex, int j, List<Integer> hasNum) {
  if (hasNum.contains(j)) {
    return false;
  }
  for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : hashMap.entrySet()) {
    float result = (entry.getKey() - lineIndex) * 1.0f / (entry.getValue() - j);
    if (Math.abs(result) == 1f) {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

public String getLine(int j, int n) {
  StringBuilder str = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (i == j) {
      str.append("Q");
    } else {
      str.append(".");
    }
  }
  return str.toString();
}